کارگاه فلوت استاد فیروزه نوایی شهریور ۱۳۹۳

فلوت_استاد نوایی

کارگاه فلوت استاد فیروزه نوایی ۱۳۹۳

کارگاه و مستر کلاس با حضور استاد آذین موحد ۱۳۹۴

کارگاه و مستر کلاس با حضور استاد آذین موحد ۱۳۹۴

گارگاه فلوت استاد نوایی استاد تقدسی

کارگاه فلوت با حضور استادان سعید تقدس و فیروزه نوایی ۱۳۹۵

کارگاه فلوت با حضور استادان سعید تقدس و فیروزه نوایی ۱۳۹۵

کارگاه فلوت با حضور استادان سعید تقدس و فیروزه نوایی ۱۳۹۵

کر فلوت آوای شیراز 1398

کر فلوت آوای شیراز ۱۳۹۸

کر فلوت آوای شیراز ۱۳۹۸

کر فلوت آوای شیراز ۱۳۹۸

به بالای صفحه بردن