ده و سی

کتاب   ده و سی    نوشته   فرهاد محکمی   تاریخ انتشار ۱۳۹۹

ده و سی داستان کسی است که برای دقایقی همه چیز را فراموش کرده است و لحظه به لحظه به دنیایی که سالها در آن زندگی می کرد باز می گردد، وی طی این مدت که هوشیاری کامل خود را باز می یابد، درک می کند که ناخواسته اسیر زمان شده است، با اینکه دم به دم پای به آینده می گذارد، اما برای جستن هویت واقعی خود نیازی مبرم به گذشته دارد و در نهایت در می یابد، آنچه از همه مهمتر است حال است، حالی که دمی قبل آینده  و لحظه ای  بعد گذشته خواهد بود. وی کشف می کند که زمان و یا آنچه عقربه های ساعت به وی نشان می دهند هیچ مرکز ثقلی ندارد، هیچ هدف خاصی را دنبال نکرده و وی باشد یا نباشد،  به حرکت خود ادامه خواهند داد.

ده و سی داستان کسی است که طی به هوش آمدن،  پی می برد، اگر قصد تغییر گذشته را دارد، راهی جز زیستن در حال نخواهد داشت، باور می کند که تصحیح بنای گذشته در حال، امکان پذیر است، حالی که با یک چشم برهم زدن به گذشته بدل خواهد شد. او معمای بزرگی را حل می کند و آن اینکه لحظه ها بی رحمانه می گذرند، می روند تا برای او گذشته ای را بسازند که تنها می تواند نشسته، حسرت خورده و بی ثمر در پی بازسازی آن باشد. کوششی که سرانجامی نخواهد داشت.