گاهی لازم است

کتاب    گاهی لازم است     نوشته     فرهاد محکمی     تاریخ انتشار ۱۳۹۸

گاهی لازم است  داستان مواجهه با انسانی است که به خوبی با طبیعت آشتی کرده است، اعتقادی به خشم طبیعت ندارد، تا آن حد که باور دارد امواج خروشان یک دریای طوفانی، هرچند ممکن است جان وی را بستاند، اما قصدی در این امر ندارد، که به وظیفه ی ذاتی خود عمل می کند.

گاهی لازم است در یک سفر دریایی اسیر امواج خروشان شد تا باور کرد که جان آدمی به دمی بسته است، لحظه ای که همین اطراف است. گاهی لازم است بر صخره ی ساحل جزیره ای کوچک و دور افتاده ایستاد و به دریایی طوفانی نگریست، دریایی که ساعتی قبل می رفت تا تا پایان چند زندگی باشد، تا باور کرد که طبیعت همچنان قوی تر از ما است، اما مهربان و با آغوش باز ما انسانها را پذیرفته است.